Spring navigation over og gå direkte til indhold

Tilioqs strategi

Mission

Tilioq arbejder for, at personer med handicaps rettigheder bliver overholdt, så de kan leve et værdigt liv på lige fod med alle andre.

Med en inddragende tilgang taler Tilioq personer med handicaps sag i samfundsdebatten for at sikre, at personer med handicaps stemmer bliver hørt.

Tilioq vil være en aktiv samarbejdspartner, vidensinstitution og -producent, og sikre at personer med handicaps rettigheder mainstreames og bliver indtænkt i al politik både nationalt og kommunalt.

 

Vision

Et samfund der efterlever FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Værdier

I Tilioq lægger vores værdisæt fundamentet for vores arbejde og hvordan vi tilgår hinanden og omverdenen. Vi vil sikre, at hvad end vi foretager os, fuldt reflekterer hvem vi er som en organisation og hvad vi synes er vigtigt. Vores værdisæt blev opdateret og nyskrevet i 2024 for at reflektere nye tider, nye mennesker, nye muligheder og klarere veje. Det er vigtigt for os, at I – vores venner – forstår hvem vi er, så her får I en gennemgang af vores kerneværdier:

Vi skaber netværker, fællesskaber og samarbejde med formål.

Vi tror helt ned i kernen, at ingen kampe bør kæmpes alene. Vi står stærkere forenet, i fællesskaber og i solidaritet med hinanden. Vi tror på ikke bare, at vi har større indflydelse i fællesskaber, men at vores arbejde bliver bedre og mere meningsfyldt, når vi arbejder tæt med borgere, civilsamfundet, politikere, offentlige instanser, erhvervslivet m.fl. Vi mener også helhjertet, at det at fællesskaber og netværk er etableret i sig selv ikke er nok; de skal etableres med formål og intention, vedligeholdes og styrkes som tiden går. Alle skal have taletid, og alle skal høres, særligt dem i bunden i samfundets hierarkier. Det er derfor vigtigt for os, at de fællesskaber vi skaber, har lighed, inklusion, rummelighed, fleksibilitet og åbne arme i centrum.

Vi skaber et miljø af nærvær, åbenhed og tryghed.

Det ligger helt centralt for os ikke bare at sige, at vi alle skal være mere åbne, barmhjertige og tillidsfulde, men at vi rent faktisk selv leder bevægelsen. Som en organisation betyder det, at vi internt sætter arbejdsmiljø og trivsel virkelig højt. Hvis ikke vi selv har det godt, kan vi ikke se og høre andre. Vi kæmper benhårdt på at skabe tillid, være transparente og sikre miljøer, hvor folk kan stole på os og være trygge i vores nærvær. Vi stræber konstant på at udvikle os, lære og skabe bedre miljøer. Med en organisation i konstant udvikling, er det vigtigt, at menneskekontakten er i centrum og er plejet.

Vi ser mennesket og deres værdier først.

Vi tror helhjertet på, at hvert eneste individ på denne jord har oprigtig værdi, kapacitet og evne, og hvis bare nogen var der til at se dem, høre dem, forstå dem og støtte dem, at deres samfund vil være rigere. At kunne se menneskets for deres værdi og ikke deres involverede omkostninger, kræver et menneskesyn med fokus på empati, forståelse, omsorg og barmhjertighed. Med dette syn, kan vi fokusere på hvad mennesker kan udrette og deres evner og muligheder for at skabe bedre samfund og deltage aktivt. Vi tror oprigtigt på, at menneskets agens skal plejes, så vi alle kan være bedre stillet sammen.

Vi er helhedsorienterede.

Det er vigtigt for os at anerkende, at det ikke er noget galt med personer med handicap. Fejl og mangler ligger i samfundets og andre menneskers evne til at møde personer med handicap som hele mennesker med værdi, kapacitet og værdighed. I Tilioq tror vi helhjertet på, at for at takle de udfordringer personer med handicap oplever, skal vi kigge bredere end personen selv. Vi skal kigge på alle ringene i vandet. Det inkluderer langsigtet og vedvarende udvikling, fokus på at investere i mennesket, støtte deres omgivelser og pårørende og arbejde på at ændre samfundet og dets strukturer til at være mere tilgængelige, mere inviterende og med større tolerance for hver enkelt person.

Strategisk fokuspunkter for 2021-2023

Handicaptalspersonen og handicaptalspersonsinstitutionens sekretariat har sammen besluttet sig for de strategiske fokuspunkter for perioden 2021-2023.

Strategien tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmand, de erfaringer som Handicaptalspersonen og Tilioq har gjort sig i årene 2017-2020. Hvor Handicapforeninger og organisationer også er kommet med input til fokuspunkterne i strategien.

Strategiens periode følger handicaptalspersonens anden stillingsperiode, som varer frem til 2023.

Tematiske mål

Adgang til sundhed, uddannelse og arbejde

Tilioq vil fokusere på disse tre kerneområder fordi de er afgørende områder i forhold til at sikre inklusion og lige muligheder i samfundet. Lige muligheder for uddannelse, sundhed og arbejde er centrale for at sikre personer med handicap kan leve et liv på lige fod med alle andre. Tilioq vil sætte fokus på vigtigheden af en koordineret og helhedsorienteret indsats for personer med handicap.

 

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Afdække i hvor høj grad retten til sundhed, uddannelse og arbejde bliver overholdt og hvilke barrierer, som står i vejen for, at personer med handicap har adgang til disse rettigheder.

 • Fremhæve og skabe samarbejder om at udvikle gode praksiseksempler indenfor adgang til sundhed, uddannelse og arbejde samt koordinationen imellem de tre områder

 

Et tilgængeligt samfund

Vi vil arbejde for tilgængelighed i alle dele af samfundet. Tilgængelighed indebærer, at der er let adgang til alle dele af samfundet. Det værende både den fysiske tilgængelighed fx i forhold til transport og infrastruktur, men også en digital og social tilgængelighed. Tilgængelighed indebærer at fjerne de barriere i samfundet, der forhindrer personer med handicap i at deltage i samfundet og leve et selvstændigt liv.

 

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Arbejde for at Tilioq som organisation er fysisk, digitalt og socialt tilgængelige

 • Udvide og udbrede forståelsen af tilgængelighed, samt hvordan man sikre et tilgængeligt samfund.

 • Arbejde for politisk vedtagede strategier for tilgængelighed i krisesituationer

 • Arbejde for at sikrer fuld tilgængelighed og inddragelse i demokratiet

Inklusion af handicap i politiske processer - kommunalt og nationalt

Tilioq vil arbejde for, at handicap bliver integreret i alle relevante politiske processer både på nationalt og kommunalt niveau. Tilioq vil prioritere et fortsat stærkt samarbejde og netværk med departementer, styrelser og kommuner, for at sikre dette.

Tilioq vil arbejde for at blive set som en aktiv medspiller og dermed blive inviteret til at deltage i arbejdsgrupper, råd, høringer og processer vedrørende nye strategier og handleplaner på nationalt og kommunalt niveau, og på denne måde vil Tilioq arbejde for at sikre at handicap bliver tænkt ind i alle nye og relevante tiltag.

 

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Arbejde for at blive en aktiv medspiller i politiske processer og anset som en fast samarbejdspartner

 • Sikre jævnlig dialog og samarbejde med nøglepersoner på handicapområder kommunalt og nationalt

 • Arbejde for at blive anset som politisk medspiller og vidensinstitution for efterlevelse af handicaplovgivning og handicapkonventionen i kommunalpolitiske processer

Et styrket civilsamfund med fokus på handicap og inklusion

For at sikre personer med handicaps vilkår og rettigheder er der behov for, at et samlet civilsamfund sætter fokus på disse.
Det værende både fagforeninger, interesseorganisationer, handicapforeninger og mennesker som har noget på hjerte. Alle disse interessenter skal tænke handicappolitiske perspektiver ind i deres arbejde, når det er relevant.

Tilioq vil arbejde for at få civilsamfundet og individer til at identificerer handicappolitiske emner, som er relevante for deres arbejde samt hjælpe dem til at handle på disse.

 

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Skabe en fast struktur for inddragelse af nationale og lokale handicapforeninger i Tilioqs arbejde

 • Sikre at det brede civilsamfund inkluderer relevante handicappolitiske emner i deres arbejde

 • Støtte op om og indgå i samarbejde med foreninger og personer, der forbedrer forhold og vilkår for personer med handicap

Øget viden om og dokumentation af forhold for personer med handicap

Tilioq vil genere og udbrede systematiseret viden på handicapområdet, samt arbejde for og inspirere andre myndigheder og interessenter til at gøre det samme.

Tilioq vil dokumentere forhold for personer med handicap og vurderer disse i forhold til handicapkonventionen, samt dokumentere hvorvidt at myndighederne lever op til gældende lovgivning så som lov om støtte til personer med handicap, lovgivning vedrørende førtidspension, uddannelse med mere.

 

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Identificere, hvor der mangler viden inden for handicapområdet, og bidrage til at udvikle metoder til at indsamle denne viden

 • Arbejde for, at offentlige myndigheder lever op til deres forpligtelse om at skabe, indsamle og systematisere viden på handicapområdet

 • Samarbejde med vidensinstitutioner og interesseorganisationer om at skabe viden på handicapområdet

 • Dokumentere efterlevelsen af handicapkonventionen og lovgivning, der gælder for personer med handicap

Bevidstgørelse af samfundet om rettigheder for personer med handicap 

Tilioq ser altid personen først, og ser personer med handicap som hele mennesker. Hele befolkningen skal anse personer med handicap som ligeværdige borgere, der har rettigheder på lige fod med alle andre.

Personer med handicap skal ses som den ressource i samfundet, de er, og personer med handicap skal se sig selv som ressourcefulde ligeværdige medborgere.

Tilioq vil bruge sin platform til at bearbejde samfundet til at have denne holdning til personer med handicap. Ydermere vil Tilioq arbejde for, at der er let tilgængelig viden om handicap og handicaprelaterede emner.

 

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Arbejde for at øge adgangen til letforståelig viden om handicaprelevante områder samt fagspecifik viden om handicap.

 • Arbejde for, at der vedtages en anti-diskriminationslovgivning som indeholder et forbud mod diskrimination af personer med handicap.

 • Arbejde for at styrke oplysning og formidle viden om rettigheder for personer med handicap, samt hvilke handlemuligheder der findes, hvis ens egne eller ens medborgers rettigheder blive overtrådt

Klik på linket nedenfor for at se vores strategi fra 2019 til 2020.

Læs mere her